VECF SIGMET 4 VALID 252200/260200 VECF-
VECF KOLKATA FIR EMBD TS OBS S OF N2700 E OF E09230
TOP FL390 MOV E 10KT NC=

VECF SIGMET 1 VALID 260030/260200 VECF-
VECF KOLKATA FIR CNL SIGMET 4 252200/260200=

VECF SIGMET 2 VALID 260230/260630 VECF-
VECF KOLKATA FIR EMBD TS OBS WI AREA N2540 E09200 - N2530 E09320
 - N2440 E09310 - N2500 E09200 - N2540 E09200 TOP FL330 MOV E 10KT NC
=

UHHH SIGMET 1 VALID 260400/260800 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF N44 N OF N42 W OF E135 TOP
FL240 MOV E 30KMH INTSF=

UNKL SIGMET 5 VALID 251800/252200 UNKL-
UNKL KRASNOYARSK FIR SEV ICE FCST WI N6801 E08052 - N7153 E07600 -
N7323 E09100 - N6925 E09920 - N6728 E09432 - N6720 E09200 - N6801
E08052 SFC/FL100 MOV NE 20KMH NC=

UNKL SIGMET 6 VALID 252200/252400 UNKL-
UNKL KRASNOYARSK FIR SEV ICE FCST WI N6801 E08052 - N7153 E07600 -
N7323 E09100 - N6925 E09920 - N6728 E09432 - N6720 E09200 - N6801
E08052 SFC/FL100 MOV NE 20KMH NC=

UNKL SIGMET 7 VALID 260000/260300 UNKL-
UNKL KRASNOYARSK FIR SEV ICE FCST WI N6801 E08052 - N7153 E07600 -
N7323 E09100 - N6925 E09920 - N6728 E09432 - N6720 E09200 - N6801
E08052 SFC/FL150 MOV NE 20KMH NC=

UNKL SIGMET 1 VALID 260300/260700 UNKL-
UNKL KRASNOYARSK FIR SEV ICE FCST WI N6801 E08052 - N7153 E07600 -
N7323 E09100 - N6925 E09920 - N6728 E09432 - N6720 E09200 - N6801
E08052 AND N6327 E08448 - N6801 E08052 - N6728 E09432 - N6252 E09337
- N6327 E08448 SFC/FL150 MOV NE 20KMH NC=

UHMM SIGMET 3 VALID 252100/250100 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST S OF N64 E OF E173
W OF E177 SFC/FL040 AND S OF N67 E OF E179 SFC/FL040
STNR NC=

UHMM SIGMET 3 VALID 252100/260100 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST S OF N64 E OF E173
W OF E177 SFC/FL040 AND S OF N67 E OF E179 SFC/FL040
STNR NC=

UHMM SIGMET 1 VALID 260100/260500 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST S OF N64 E OF E177
W OF E17930 SFC/FL040 AND S OF N67 E OF E179 FL020/050 STNR NC=

USTR SIGMET 6 VALID 251800/252200 USTR-
USTR TYUMEN FIR SEV ICE FZRA FCST N OF N6325 W OF E07021
SFC/FL100 MOV NE 30KMH NC=

USTR SIGMET 7 VALID 252200/252400 USTR-
USTR TYUMEN FIR SEV ICE FZRA FCST N OF N6325 W OF E07021
SFC/FL100 MOV NE 30KMH NC=

USTR SIGMET 8 VALID 252130/260130 USTR-
USTR TYUMEN FIR SEV TURB FCST ENTIRE FIR FL180/390 STNR NC=

USTR SIGMET 1 VALID 260130/260530 USTR-
USTR TYUMEN FIR SEV TURB FCST ENTIRE FIR FL180/390 STNR NC=

UKBV SIGMET 1 VALID 260600/261000 UKBV-
UKBV KYIV FIR/UIR SEV TURB FCST ENTIRE FIR/UIR
SFC/3050M STNR NC=

UHPP SIGMET 3 VALID 260425/260940 UHPP-
UHPP PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY FIR/UIR VA ERUPTION MT SHEVELUCH PSN
N5638 E16119 VA CLD OBS AT 0340Z WI N5642 E16124 - N5634 E16133 -
N5628 E16125 - N5638 E16120 - N5642 E16124 SFC/FL170 MOV SE 50KMH
AND WI N5615 E16149 - N5609 E16201 - N5551 E16155 - N5606 E16143 -
N5615 E16149 SFC/FL170 MOV SE 50KMH FCST 0940Z VA CLD APRX N5423
E16324 - N5409 E16333 - N5434 E16235 - N5543 E16225 - N5423 E16324
AND VA CLD APRX N5355 E16352 - N5322 E16401 - N5352 E16307 - N5454
E16247 - N5355 E16352=