RCAA SIGMET 3 VALID 071900/072300 RCAA-
RCAA TAIPEI FIR EMBD TS FCST WI N2600 E12300 - N2330 E12400 -
N2100 E12130 - N2100 E11730 - N2300 E11730 - N2300 E12100 - N2600
E12300 TOP FL470 MOV W 10KT NC=

RCAA SIGMET 4 VALID 072300/080300 RCAA-
RCAA TAIPEI FIR EMBD TS FCST WI N2600 E12300 - N2330 E12400 -
N2100 E12130 - N2100 E11730 - N2300 E11730 - N2300 E12100 - N2600
E12300 TOP FL450 MOV N 05KT NC=

RCAA SIGMET 1 VALID 080300/080500 RCAA-
RCAA TAIPEI FIR EMBD TS FCST S OF N2330 TOP FL420 MOV N 05KT NC=

VOMF SIGMET 01 VALID 072345/080345 VOMF-
VOMF CHENNAI FIR EMBD TS FCST
WI N1935 E07730 - N1935 E07755 - N1840 E08130 -
N1335 E07945 - N1640 E07615 - N1755 E07625 - N1935 E07730
TOP FL450 STNR NC=

VOMF SIGMET A01 VALID 072350/080350 VOMF-
VOMF CHENNAI FIR EMBD TS FCST
WI N1640 E08400 - N1325 E09425 - N1215 E09425 -
N1115 E09355 - N1320 E08020 - N1335 E08035 - N1640 E08400
TOP FL510 STNR NC=

VOMF SIGMET 01 VALID 072345/080345 VOMF-
VOMF CHENNAI FIR EMBD TS FCST
WI N1935 E07730 - N1935 E07755 - N1840 E08130 -
N1335 E07945 - N1640 E07615 - N1755 E07625 - N1935 E07730
TOP FL450 STNR NC=

VOMF SIGMET A01 VALID 072350/080350 VOMF-
VOMF CHENNAI FIR EMBD TS FCST
WI N1640 E08400 - N1325 E09425 - N1215 E09425 -
N1115 E09355 - N1320 E08020 - N1335 E08035 - N1640 E08400
TOP FL510 STNR NC=

UAAA SIGMET 5 VALID 071500/071900 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS OBS NE OF LINE N46 E075 - N44 E076 - N43 E079
TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UAAA SIGMET 6 VALID 071900/072300 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST N OF N43 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UAAA SIGMET 7 VALID 072300/080200 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST N OF N43 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UAAA SIGMET 1 VALID 080200/080500 UAAA-
UAAA ALMATY FIR EMBD TS FCST N OF N43 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 9 VALID 071500/071700 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N5203 E12631 - N5317 E14048 - N4634 E13722 -
N4616 E13355 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 9 VALID 071500/071700 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N5203 E12631 - N5317
E14048 - N4634 E13722 -
N4616 E13355 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 10 VALID 071700/072000 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N5104 E12656 - N5552 E13801 - N4759 E13838 -
N4114 E13312 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 10 VALID 071700/072000 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N5104 E12656 - N5552
E13801 - N4759 E13838 -
N4114 E13312 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 11 VALID 072000/072300 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N4935 E12838 - N5458 E13716 - N5143 E14354 -
N4505 E14359 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 11 VALID 072000/072300 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N4935 E12838 - N5458
E13716 - N5143 E14354 -
N4505 E14359 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 12 VALID 072300/080200 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N4935 E12838 - N5458
E13716 - N5143 E14354 -
N4505 E14359 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 1 VALID 080200/080500 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST SW OF LINE N5133 E12648 - N5520
E13651 - N5124 E14451 -
N4509 E14347 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UHHH SIGMET 1 VALID 080200/080500 UHHH-
UHHH KHABAROVSK FIR EMBD TS FCST SW OF LINE N5133 E12648 - N5520 E13651 - N5124 E14451 -
N4509 E14347 TOP FL380 MOV NE 20KMH NC=

UNKL SIGMET 1 VALID 080250/080600 UNKL-
UNKL KRASNOYARSK FIR EMBD TS FCST WI N7031 E07849 - N7029 E08940 -
N6803 E08739 - N6901 E08052 - N7031 E07849 TOP FL350 MOV NE 20KMH NC=

UHMM SIGMET M01 VALID 071700/072100 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N7100 W16858 - N6500 W16858 -
N6131 E18000 - N6150 E17445 - N6730 E17650 - N7100 E17820 -
N7100 W16858 SFC/FL150 STNR NC=

UHMM SIGMET M02 VALID 072100/070100 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N7100 W16858 - N6500 W16858 -
N6131 E18000 - N6150 E17445 - N6730 E17650 - N7100 E17820 -
N7100 W16858 SFC/FL150 STNR NC=

UHMM SIGMET M03 VALID 072100/080100 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST WI N7100 W16858 - N6500 W16858 -
N6131 E18000 - N6150 E17445 - N6730 E17650 - N7100 E17820 -
N7100 W16858 SFC/FL150 STNR NC=

UHMM SIGMET M04 VALID 072043/080100 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR CNL SIGMET M02 072100/070100=

UHMM SIGMET M05 VALID 080100/080500 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR SEV TURB FCST SE OF LINE N7100 W16858 - N7100
E17600 - N6730 E17650 - N6633 E17100
AND NE OF LINE N6633 E17100 - N6400 E17300 -
N6150 E17445 - N6120 W17745 SFC/FL150 STNR NC=

UNNT SIGMET 5 VALID 071700/072100 UNNT-
UNNT NOVOSIBIRSK FIR EMBD TS FCST ENTIRE FIR TOP FL400 MOV ESE 20KMH
NC=

UNNT SIGMET 6 VALID 072100/080100 UNNT-
UNNT NOVOSIBIRSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N5802 E08803 - N5802
E07804 - N5831 E07315 TOP FL400 MOV ESE 20KMH NC=

UNNT SIGMET 1 VALID 080100/080400 UNNT-
UNNT NOVOSIBIRSK FIR EMBD TS FCST S OF LINE N5802 E08803 - N5802
E07804 - N5831 E07315 TOP FL400 MOV ESE 20KMH NC=

UUWV SIGMET 7 VALID 071430/071630 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR EMBD TS FCST N OF LINE N5409 E04315 - N5204 E03405
TOP FL430 STNR NC=

UUWV SIGMET 8 VALID 071630/071930 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR EMBD TSGR FCST N OF N5220 AND E OF E03815 TOP FL430
MOV NE 30KMH NC=

UUWV SIGMET 9 VALID 071930/072330 UUWV-
UUWV MOSCOW FIR EMBD TS FCST N OF N5540 AND E OF E03850 TOP FL390 MOV
NE 30KMH WKN=

URRV SIGMET 12 VALID 071430/071630 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR EMBD TSGR FCST S OF LINE N4242 E03655 -
N4443 E03752 - N4502 E04644 - N4150 E04835 TOP FL410 STNR NC=

URRV SIGMET 13 VALID 071430/071630 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR EMBD TSGR FCST N OF LINE N4740 E03825 -
N4613 E04238 - N4825 E04649 TOP FL390 STNR WKN=

URRV SIGMET 14 VALID 071630/071930 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR EMBD TSGR FCST S OF LINE N4242 E03659 -
N4426 E03833 - N4455 E04300 - N4350 E04930 TOP FL350 STNR WKN=

URRV SIGMET 15 VALID 071630/071930 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR SEV TURB FCST WI N4601 E03706 - N4344 E04120
- N4332 E03924 - N4445 E03640 - N4601 E03706 SFC/FL150 STNR NC=

URRV SIGMET 16 VALID 071930/072230 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR EMBD TSGR FCST S OF LINE N4326 E04019 -
N4438 E04040 - N4455 E04258 - N4349 E04930 TOP FL350 STNR NC=

URRV SIGMET 17 VALID 071930/072230 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR SEV TURB FCST WI N4601 E03706 - N4344 E04120
- N4332 E03924 - N4445 E03640 - N4601 E03706 SFC/FL150 STNR NC=

URRV SIGMET 18 VALID 072230/080230 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR EMBD TSGR FCST S OF LINE N4316 E03957 -
N4350 E03941 - N4455 E04258 - N4349 E04930 TOP FL350 STNR NC=

URRV SIGMET 19 VALID 072230/080230 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR SEV TURB FCST WI N4601 E03706 - N4344 E04120
- N4332 E03924 - N4445 E03640 - N4601 E03706 SFC/FL150 STNR NC=

URRV SIGMET 1 VALID 080230/080630 URRV-
URRV ROSTOV-NA-DONU FIR SEV TURB FCST WI N4601 E03706 - N4344 E04120
- N4332 E03924 - N4445 E03640 - N4601 E03706 SFC/FL150 STNR NC=

ULLL SIGMET 10 VALID 071500/071600 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TSGR FCST WI N6530 E04635 - N6529 E04959
- N6148 E04901 - N5850
E04434 - N5847 E03606 - N6530 E04635 TOP FL410 MOV NE 50KMH NC=

ULLL SIGMET 11 VALID 071600/072000 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR SEV TURB FCST WI N7852 E04428 - N7845 E07758
- N7219 E06555 - N7428
E05652 - N7014 E03411 - N7852 E04428 FL260/370 MOV NE 30KMH NC=

ULLL SIGMET 12 VALID 071600/071800 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TSGR FCST WI N6530 E04635 - N6529 E04959
- N6148 E04901 - N5850
E04434 - N5847 E03606 - N6530 E04635 TOP FL410 MOV NE 50KMH NC=

ULLL SIGMET 13 VALID 071600/071800 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TSGR FCST WI N7010 E05652 - N6706 E05758
- N6643 E05226 - N6530
E04802 - N6727 E04518 - N7010 E05652 TOP FL410 MOV NE 40KMH NC=

ULLL SIGMET 14 VALID 071800/072100 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR EMBD TS FCST WI N7031 E05538 - N6855 E05927
- N6702 E05930 - N6646
E05234 - N6533 E04805 - N6726 E04524 - N7031 E05538 TOP FL400 MOV NE
30KMH WKN=

ULLL SIGMET 14 VALID 071800/072100 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR EMBD TS FCST WI N7031 E05538 - N6855 E05927 - N6702 E05930 - N6646
E05234 - N6533 E04805 - N6726 E04524 - N7031 E05538 TOP FL400 MOV NE
30KMH WKN=

ULLL SIGMET 15 VALID 071800/072200 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TSGR FCST E OF LINE N5846 E04111 - N6126
E04111 - N6106 E04336 -
N6002 E04616 TOP FL400 MOV E 40KMH NC=

ULLL SIGMET 16 VALID 071800/072200 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TS FCST WI N6417 E04909 - N6228 E04855 -
N6204 E04943 - N6052
E04826 - N6234 E04622 - N6417 E04909 TOP FL400 MOV E 40KMH NC=

ULLL SIGMET 17 VALID 072100/080000 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR EMBD TS FCST WI N7031 E05538 - N6855 E05927
- N6702 E05930 - N6646
E05234 - N6533 E04805 - N6726 E04524 - N7031 E05538 TOP FL400 MOV NE
30KMH WKN=

ULLL SIGMET 18 VALID 072200/080000 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TSGR FCST E OF LINE N5846 E04111 - N6126
E04111 - N6106 E04336 -
N6002 E04616 TOP FL400 MOV E 40KMH NC=

ULLL SIGMET 19 VALID 072200/080000 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TS FCST WI N6417 E04909 - N6228 E04855 -
N6204 E04943 - N6052
E04826 - N6234 E04622 - N6417 E04909 TOP FL400 MOV E 40KMH NC=

ULLL SIGMET 19 VALID 072200/080000 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TS FCST WI N6417 E04909 - N6228 E04855 - N6204 E04943 - N6052
E04826 - N6234 E04622 - N6417 E04909 TOP FL400 MOV E 40KMH NC=

ULLL SIGMET 1 VALID 080300/080600 ULLL-
ULLL SANKT-PETERBURG FIR FRQ TS FCST E OF LINE N6020 E04843 - N6222
E04623 - N6414 E04901 -
N6122 E05745 TOP FL380 MOV NE 40KMH NC=

UHMM SIGMET P03 VALID 080010/080520 UHMM-
UHMM MAGADAN FIR CNL SIGMET P01 080005/080520=